Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) Belgesi verilmesi ile YEK Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) kuruluşu ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 

Yönetmeliğe göre, YEK belgesi, lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi, lisansı kapsamındaki üretim tesisinde bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisinin emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için kullanılması amacıyla verilecek.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM`e kayıt olmak istemeleri halinde 31 Ekim`e kadar başvuru dilekçesiyle Kuruma başvuru yapacak.  Başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınacak ve yönetmelikte öngörülen bilgileri içeren ön YEK listesi, kasım ayının ilk 10 günü içinde Kurum internet sayfasında ilan edilecek. İlan edilen ön YEK listesindeki başvurulara veya bilgilere, üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali nedeniyle, ilgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla, yazılı olarak 5 gün içinde gerekçeleriyle birlikte itirazda bulunulabilecek. İtirazlar, kasım ayının 25. günü itibariyle sonuçlandırılacak.

 

Başvurusu değerlendirmeye alınan tüzel kişilerden bir sonraki takvim yılında YEKDEM`den yararlanabilecek olanları içeren nihai YEK listesi, 30 Kasım`a kadar sonuçlandırılacak. Nihai YEK listesi, Kurul kararıyla belirlenecek örneğe uygun olarak düzenlenerek Kurum internet sayfasında duyurulacak ve Piyasa İşletmecisine bildirilecek. YEKDEM`e esas üretim dönemi, her takvim yılının birinci günü başlayacak ve son günü itibarıyla nihayet bulacak.

 

18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen işletmeye giren veya girecek olan üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansına dercedilen ilk kurulu gücün, tamamının işletmeye giriş tarihinden, tamamı işletmeye girmeden YEKDEM`e katılması halinde, YEKDEM`e ilk katıldığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle YEKDEM`den yararlanabilecek. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği (LÜY) kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrik enerjisi muafiyetli üretim miktarı kapsamında olan gerçek veya tüzel kişiler, üretim tesislerinin tamamen veya kısmen işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle, bölgesinde bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla YEKDEM`den yararlanacak.

 

Kurum, her yıl nisan ayında, lisansına konu üretim tesisi yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olan lisans sahibi tüzel kişilerin, bir önceki yıl içinde, lisans bazında yenilenebilir enerji kaynağından üretilerek sisteme verdikleri elektrik enerjisi miktarını ve hibrit tesisler bakımından yenilenebilir enerji kaynağından yapılan üretim miktarını Kurum internet sayfasında duyuracak.

 

Hibrit tesislerde, güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi miktarı, Piyasa İşletmecisine bildirilecek. Yönetmeliğin uygulanması kapsamında, Bakanlığın onayladığı elektrik üretim projesinde yer alan kaynak dışında farklı bir enerji kaynağının kullanıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili dağıtım şirketi söz konusu durumu 3 iş günü içinde Kuruma bildirilecek. Bu kapsama girdiği tespit edilen tüzel kişiler, Kurul kararıyla YEKDEM kapsamından çıkartılabilecek.

 

Yönetmelik çerçevesinde 2013 yılında YEKDEM`e katılan tüzel kişiler, yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2013 yılı sonuna kadar YEKDEM`den yararlanmaya devam edecek. Ankara (AA)

www.sondakika.com

01 Ekim 2013

 

-.-

 

YEK nedir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları…

 

LÜY nedir?

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği

 

YEKDEM nedir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması

 

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR