ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

Marmara Grubu Vakfı’nın toplantısında Türkiye’nin enerji kaynakları konusu ele alınarak, potansiyelin artırılması görüşüldü.

Mar­ma­ra Gru­bu Vak­fı’nın ka­sım ayı top­lan­tı­sı De­de­man Ote­li’nde Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Dr. Hil­mi Gü­ler’in mi­sa­fir ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lı­mıy­la ya­pıl­dı. Tür­ki­ye’nin, rüz­gar, gü­neş ve jeo­ter­mal ener­ji gi­bi al­ter­na­tif ener­ji kay­nak­la­rı açı­sın­dan bü­yük po­tan­si­ye­le sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ba­kan Gü­ler, sa­de­ce Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin gü­neş ener­ji­si po­tan­si­ye­li­nin Al­man­ya’nın ta­ma­mın­dan faz­la ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Gü­ler, Tür­ki­ye’de­ki rüz­gar ener­ji­si po­tan­si­ye­li­nin kul­la­nıl­ma­sıy­la oto­mo­tiv sek­tö­rün­den da­ha bü­yük, ye­ni bir sek­tö­rün de or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Do­ğal­gaz­da­ki dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğın ön­len­me­si için Tür­ki­ye’nin ken­di do­ğal­gaz ve pet­rol kay­nak­la­rı­nın or­ta­ya çı­kar­tıl­ma­sı­nın ve bun­lar­dan fay­da­la­nıl­ma­sı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­yan Ba­kan Gü­ler, kay­nak ara­ma için büt­çe­de ay­rı­lan öde­ne­ği 8 kat art­tır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

06 Kasım 2008 Perşembe

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR