ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

TEIEN nedir?

TEIEN (Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağı) Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projedir. Projenin EuropeAid numarası şöyledir; EuropeAid/125541/D/SER/TR. Projenin amacı Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB), Bakanlığa bağlı kurumlar, İl Müdürlükleri ve paydaş kurum ve kuruluşlar arasında bilgi değişim ağı kurulmasıdır.

 

Yararlanıcı kimdir?

Projenin ana yararlanıcısı Çevre ve Orman Bakanlığı, bağlı kuruluşlar ve İl Müdürlükleridir. Ancak birçok paydaş kurum ve kuruluş da projeden fayda sağlayacaktır. Projenin paydaşları şöyledir;

-Harita Genel Komutanlığı

-The Ministry of Health (MoH) (Refik Saydam Hygiene Centre)

-Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü)

-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Elektrik İdaresi Genel Müdürlüğü)

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İller Bankası, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü)

-İçişleri Bakanlığı

-Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)

-Kültür ve Turizm Bakanlığı

-Devlet Planlama Teşkilatı

-Türkiye İstatistik Enstitüsü

-Büyükşehir Belediyeleri

 

Projenin hedefleri nelerdir?

Genel hedef şöyledir; “Ulusal Politika Oluşturma. Planlama, Çevre Yönetimi, Doğal Kaynak Yönetimi, Düzenleyici Çerçeveler ve Çevre Denetleme Kapasitesi, çevresel bilginin düzenli değişimi yoluyla kuvvetlendirilmesi; ve böylece çevre mevzuatının Türkiye’de uygulanmasının hızlandırılması amaçlanmaktadır”.

 

Aşağıda projeyle ulaşılması amaçlanan birtakım hedefler belirtilmiştir;

-Düzenleyici Çerçeveleri ve Çevre Denetleme Kapasitesini güçlendirme

-Ulusal politika oluşturma

-Planlama

-Çevre Yönetimi-

-Doğal Kaynak yönetimi

-Çevresel verinin düzenli değişimi yoluyla çevre mevzuatının uygulamasına yardımcı olma

 

Proje ne zaman başladı ve ne zaman bitecek?

Proje 28 Ekim 2008’de başlamıştır ve 31 Mart 2010’da sona erecektir. Toplam uygulama süresi 16 aydır.

 

Danışman kimdir?

Proje InfoBiz İş Zekası Yönetim Mühendisliği Elektronik Bilgisayar İnş. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. liderliğinde, Ramboll Denmark A/S ve Proline Bilişim Sistemleri ve Tic. A.Ş. konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir.

 

TEIEN Proje Tanımı

Avrupa da çevre korumanın güçlendirilmesinin desteklenmesinde; Avrupa Birliği ne üye ülkelerin çevresel durum ile ilgili bilgilerinin artırılması çok önemlidir. Bu amaçla, üye ülkeler geniş bir alanda çevre verilerini toplayarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Çevre Ajansı ve EUROSTAT’a bu verileri raporlamaktadırlar.

 

Türkiye Avrupa Birliği’ne üyelik çerçevesinde, Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum için önemli adımlar atmıştır. Türkiye, halihazırda Avrupa Çevre Ajansı ve OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesidir. Bugün, Türkiye’de yetkili makamlar, çevresel verileri toplamakta ve bu verilerin bir çoğunu uluslararası kuruluşlar ile paylaşmaktadır.

 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki çevresel konular ile ilgilenen kurum ve kuruluşlar arasında tek bir elektronik ağ üzerinden çevresel veri paylaşımını sağlayacak ve kolay erişime izin verecek olan Türkiye Çevresel Veri Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN)’ni başlatmıştır. Ulusal Strateji Belgesinin bir parçası olan ağ kurulumu, çevre sektöründeki kurumsal işbirliğini artıracak ve böylece çevresel sorunların ulusal politika ve planlama sürecine entegre olmasını sağlayacaktır.

 

TEIEN, hem ulusal ihtiyaçlara hizmet edecek bir ulusal ağ olacak, hem de Avrupa Çevre Ajansı’nın bir üyesi ve bir aday ülke olarak Türkiye’nin Çevresel raporlama alanındaki kapasitesini artıracaktır. Ayrıca, TEIEN, nesnel, güvenilir ve ilgili çevresel bilgiye genel erişimi destekleyecek ve böylece Türkiye’nin e-devlet kurulumu girişimine katkıda bulunacaktır.

 

TEIEN projesinin teknik kapsamı aşağıdaki gibidir:

-Çalışma turları, çalıştaylar ve eğitim seminerleri gibi eğitim aktiviteleri,

-Yazılım geliştirme ve

-Gereksinim analizi, sistemin uyarlanması ve kurulması.

 

TEIEN projesini gerçekleştirmek üzere anlaşma “InfoBiz-Proline-Ramboll” konsorsiyumu ile imzalanmıştır.

www.teien.org.tr

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR