ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Ekiz’den MÜSİAD’a Enerji Brifingi

Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) De­niz­li Şu­be­si Ener­ji ve Çevre sek­tör ku­ru­lu top­lan­tı­sı Akgün Elekt­rik ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Sek­tör Ku­rul­la­rı Baş­ka­nı İs­ma­il Bil­te­kin baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da ener­ji sek­tö­rü­nün ge­le­ce­ği, so­run­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri ko­nu­sun­da işa­dam­la­rı­na De­niz­li­ha­ber.com ya­za­rı ka­tı­lan SMA Ener­ji Genel Mü­dü­rü Ser­dar Ekiz sunum yaptı.

 

Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Akgün Elekt­rik&Mü­hen­dis­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Akgün “Yıl­lık yüzde 6 gibi bir bü­yü­me ile dün­ya­nın en hızlı bü­yü­yen eko­no­mi­le­rin­den biri olan Türkiye’de ener­ji it­ha­la­tı­nın büt­çe­de yük­sek bir pay al­dı­ğı­nın far­kın­da­yız. Hem it­ha­la­tın azal­tıl­ma­sı, hem de temiz ener­ji kay­nak­la­rı­nın kul­la­nı­mı­nın art­tı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar yap­mak zo­run­da­yız. Bu kap­sam­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz top­lan­tı­mız­da ya­pı­la­bi­lecek ça­lış­ma­lar hak­kın­da üye­le­ri­miz­le is­ti­şa­re­ler ya­pa­ca­ğız” dedi.

 

İH­Tİ­YAÇ 2 KA­TI­NA ÇI­KA­CAK
MÜ­Sİ­AD De­niz­li Şu­be­si Sek­tör Ku­rul­la­rı Baş­ka­nı İs­ma­il Bil­te­kin, “Tür­ki­ye’de ya­şa­nan bu hızlı bü­yü­me iv­me­si; ener­ji­de­ki dışa ba­ğım­lı­lı­ğı art­tır­mak­ta, cari açığı te­tik­le­mek­te­dir. Cari açı­ğın en büyük ne­den­le­ri do­ğal­gaz ve pet­rol it­ha­la­tı­dır. Bu min­val­de güneş ve rüz­gar­dan ener­ji üre­ti­mi cari açı­ğın ön­len­me­sin­de faz­la­sıy­la et­ki­li ola­cak­tır” diye ko­nuş­tu.

 

ELEKT­RİK ÜRE­Tİ­Mİ­Mİ­ZİN YÜZDE 45’İ DO­ĞAL­GAZ SANT­RAL­LE­RİN­DEN
Top­lan­tı­ya ka­tı­lan SMA Ener­ji Genel Mü­dü­rü Ser­dar Ekiz “Tür­ki­ye yıl­lık yüzde 6 bü­yü­mey­le Dünya’nın en hızlı bü­yü­yen eko­no­mi­si. Bu hızlı bü­yü­me­nin ne­ti­ce­si ola­rak Tür­ki­ye elekt­rik tü­ke­ti­mi 2012 yıl sonu iti­ba­riy­le 240 mil­yar kwh tü­ke­ti­me ulaş­tı. Son 10 yılda tü­ke­tim 2 kat arttı. Böy­le­si bir bü­yü­me­yi kar­şı­la­mak için her yıl or­ta­la­ma 5 mil­yar $ ya­tı­rı­ma ih­ti­yaç var. 2023 yılı he­de­fi­miz 500 mil­yar kwh. Yani bu­gün­kü tü­ke­ti­mi­mi­zin 2 katı. 57 bin MW ku­ru­lu güç yak­la­şık 100 bin MW’a ula­şa­cak. Böyle bir süreçte do­ğal­gaz en büyük ener­ji kay­na­ğı. Üre­ti­mi­mi­zin yak­la­şık yüzde 45’i elekt­ri­ği­miz hala do­ğal­gaz sant­ral­le­rin­den kar­şı­lan­mak­ta. Hem do­ğal­gaz ba­ğım­lı­lı­ğın­dan kur­tul­mak hem de yerli kay­nak­la­rı kul­la­na­rak elekt­rik üre­ti­mi çok önem­li bir me­se­le. Bu me­se­le­yi çö­zer­ken ener­ji ve­rim­li­li­ği de önü­müz­de büyük bir fır­sat ola­rak dur­mak­ta. Yak­la­şık 30 mil­yar do­lar­lık bir ka­zanç­tan bah­se­di­yo­ruz. Yerli kay­nak­la­rı­mız sı­nır­lı ol­du­ğu için it­ha­la­ta ver­di­ği­miz rakam 60 mil­yar se­vi­ye­le­rin­de. Bu oran şu anda top­lam itha­la­tın yüzde 25’i ile Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en üst se­vi­ye­sin­de. Doğ­ru­dan cari açık se­be­bi ol­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le de eko­no­mi­mi­zi kı­rıl­gan yapan bir durum. Sıcak para gi­ri­şi ol­ma­sa fi­nans­ma­nı sorun yarata­cak” dedi.

 

TÜR­Kİ­YE’NİN PO­TAN­Sİ­YE­Lİ DAHA YÜK­SEK
Üye­ler­den ve uz­man­lar­dan alı­nan gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da top­lan­tı­dan çözüm öne­ri­le­ri çıktı “Ener­ji verim­li­li­ği Tür­ki­ye’nin en önem­li me­se­le­si­dir. Ya­pı­la­cak iyi­leş­tir­me­ler­le sa­na­yi ve ko­nut­lar­da ener­ji tüke­ti­mi yak­la­şık yüzde 20 azal­tı­la­bi­lir. Hü­kü­me­ti­miz iyi­leş­tir­me­le­rin fi­nans­ma­nı ko­nu­sun­da dev­let ban­ka­la­rı ka­na­lıy­la hibe ve düşük faiz des­te­ği sağ­la­ma­lı­dır. Yerli kay­nak kul­la­nı­mı teş­vik edil­me­li­dir. Bu ko­nu­da hidro, rüz­gar ve güneş’ ya­tı­rım­la­rı çev­rey­le uyum­lu bir kay­nak ola­rak daha da önem­li­dir.

 

Güneş ener­ji­si Av­ru­pa’nın uzun za­man­dır gün­de­min­de olan fakat Tür­ki­ye’de henüz ko­nu­şul­ma­ya ve küçük küçük uy­gu­la­ma­la­ra baş­la­nı­lan bir ko­nu­dur. Tür­ki­ye’nin güneş po­tan­si­ye­li açı­sın­dan Avrupa’dan çok daha ve­rim­li bir bölge ol­du­ğu aşi­kar­dır. Kendi tü­ke­ti­mi olan bir iş­let­me­nin bu­lun­du­ğu alan­da kendi elekt­ri­ği­ni üret­me­si hem ve­rim­li­lik hem de kendi elekt­ri­ği­ni üret­me açı­sın­dan son derece önem­li­dir. Sa­na­yi­ci­ler bu ko­nu­da daha da is­tek­li ol­ma­lı­dır. Diğer bir kay­nak da yerli lin­yit­tir. Isı ve elekt­rik tü­ke­ti­mi yük­sek olan iş­let­me­ler­de mut­la­ka kom­bi­ne sis­tem­le­rin fır­sat­la­rı de­ğer­len­di­ril­me­li­dir” de­nil­di.

www.denizlihaber.com / ekonomi

19.03.2013

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR