ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularından aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için yapılacak yarışmanın ve yarışma sonunda belirlenen RES Katkı Payının ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularından aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması durumunda sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için yapılacak yarışmaya ve yarışma sonunda belirlenen RES Katkı Payının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

b) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

c) EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ç) RES: Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,

d) Şirket: Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiyi,

e) Aynı bölge: Coğrafi koordinatlarıyla tanımlanan santral sahalarının birbirleriyle kesiştiği (bir santral sahasının diğer bir santral sahasını kısmen kapsaması ve/veya birbirlerinin türbinlerini etkilemesi hali) veya çakıştığı (bir santral sahasının diğer bir santral sahasının tamamını kapsaması hali) bölgeyi,

f) Aynı trafo merkezi: Lisans başvurusu aşamasındaki birden fazla üretim tesisinin bağlanması talep edilen trafo merkezini,

g) RES Katkı Payı: Üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl süre boyunca RES’te üretilen elektrik enerjisi için TEİAŞ’a kWh başına ödenecek bedeli,

ğ) Sıralama: Yarışma sonucunda aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için verilen RES Katkı Payı tekliflerin en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmasını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

 

Yarışmaya katılım

MADDE 5- (1) Elektrik piyasasında rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularından 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında EİE ve 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında EPDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, TEİAŞ’a bildirilen başvurular, yarışmaya katılabilecek RES projeleri olarak ilan edilir.

(2) Yarışmaya katılabilecek RES projelerine ilişkin listeler, TEİAŞ’ın internet sayfasında aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için yüksek gerilim (36 kV üstü) ve orta gerilim (36 kV ve altı) barası bazında yayımlanır. Listelerde; projelerin adı, kurulu gücü, trafo merkezinin RES bağlanabilir kapasitesi ile ilgili bilgiler yer alır.

(3) Başvuru sahibi şirket, trafo merkezleri için açıklanan orta gerilim barası bağlanabilir kapasitesi veya yüksek gerilim barası bağlanabilir kapasitesinden birisi için teklif verebilir ve sadece bir bara için yarışmaya katılabilir.

(4) Kurulu gücü, trafo merkezinin orta gerilim bağlanabilir kapasitesine eşit veya altında olan başvuru sadece orta gerilim bağlanabilir kapasitesi için yarışmaya girebilir.

(5) Her bir trafo merkezinin orta gerilim ve yüksek gerilim baraları arasında bağlanabilir kapasite aktarımı yapılamaz.

(6) Bu Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahibi yarışmaya katılabilir. Yarışma TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılır.

 

Başvuru esasları

MADDE 6- (1) Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarışmaya girecekleri trafo merkezleri ile yarışmaya katılacakları kurulu güçlerine ilişkin bilgiler ve yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat, TEİAŞ’ın internet sayfasında ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bu şirketlere, TEİAŞ tarafından belirlenen gün ve saatte teklif vermeleri için davet yazısı gönderilir. Davet yazısı ekinde; RES Katkı Payı teklif mektubu formu, taahhütname örneği ve kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği bulunur.

(2) Şirket, teklifini, üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, proje adı ve EPDK tarafından verilen arşiv numarası yazılı, üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış şirket kaşesi basılı kapalı zarf içerisinde, TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve saatte belirlenen adrese teslim ederler. Kapalı zarfın içerisinde;

a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
b) Taahhütname (Ek-1),

c) Kati ve süresiz banka teminat mektubu,

ç) Şirketin tebligata esas kanuni ikamet adresi,

d) Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı ve kaşeli RES Katkı Payı teklif mektubu (Ek-2),

e) Bağlanması öngörülen trafo merkezinin hangi barası (OG/YG) için teklif verildiğine ilişkin şirketin beyanı

bulunur.

(3) Zarflar teslim edildikten sonra teklifte değişiklik yapılamaz.

(4) Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, beher MW’ın (virgülden sonraki ilk basamağın yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen) 10.000 (onbin) TL ile çarpılması ile elde edilir. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, ilgili proje için RES Katkı Payı Anlaşması imzalanana kadar TEİAŞ tarafından tutulur. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yapılan lisans başvurusunun mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan haller dışında EPDK tarafından reddedilmesi halinde TEİAŞ tarafından irat kaydedilir.

 

Yarışma

MADDE 7- (1) Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon, tamamı TEİAŞ personelinden olmak üzere, bir başkan ile en az dört asil üyeden oluşur. Ayrıca, asil üye veya üyelerin bulunamadığı hallerde asil üye yerine görev yapmak üzere en az iki yedek üye daha belirlenir. Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit edilir ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Teklifler kapalı zarf ile alınır. Tekliflerde, teklif miktarı virgülden sonra 2 haneden fazla olmamak üzere kuruş olarak rakam ve yazı ile açık olarak yazılır. Rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması halinde, yazılı miktar esas alınır.

(3) Komisyon başkanı yarışma oturumunu, davet edilen şirketlerin mevcut bulunan temsilcilerinin katılımıyla açar ve katılanların imzalarını almak suretiyle katılımcıları tutanakla tespit eder. Oturumda ilk olarak belgeler kontrol edilir ve herhangi bir belgenin eksik olması, uygun olmaması veya Resmi Gazetede ilan edilen bilgilerle uyumsuzluk bulunması halinde söz konusu teklif geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan teklife ilişkin ikinci kapalı zarf açılmaz. Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğine ilişkin inceleme sonucunu bir tutanakla tespit eder. Oturumda sadece bir şirketin sunduğu belgelerin geçerli olduğunun tespiti halinde, seçim işlemi, söz konusu şirket lehine RES Katkı Payı teklifi esas alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(4) RES Katkı Payı tekliflerini içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin huzurunda açılarak kayda alınır. Kayda alınan teklifler, aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi bazında sıralanır. Öncelikle çakışan veya kesişen alanın kim tarafından kullanılacağının ve sonrasında aynı trafo merkezine yapılan başvurular arasından söz konusu trafo merkezinin RES bağlanabilir kapasitesini kullanmaya hak kazanan proje/projelerin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki işlemler yapılır:

a) En yüksek RES Katkı Payını teklif eden projeden başlamak üzere yarışmaya katılan projeler sıralanır.

b) Çakışan projeler olması halinde, en yüksek RES Katkı Payını teklif eden proje sıralamaya alınır; diğerleri sıralama dışı kalır.

c) Kesişen projeler olması durumunda ise; daha yüksek teklifi veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer şirket/şirketler, kesişmeyen alana karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dâhil edilirler. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bulunmaması halinde, ilgili proje sıralama dışında kalır ve sıralamadaki diğer projelerden bağlanılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler sırasıyla değerlendirilmeye alınır.

ç) (b) ve (c) bendi hükümlerine göre yapılan işlemler sonrasında yarışma dışında kalan teklifler, (a) bendine göre yapılan sıralamadan çıkarılır.

d) Sıralanan teklifler içinde RES bağlanabilir kapasitesini aşan ilk teklif sahibi şirketten, RES Katkı Payı teklifini değiştirmeksizin proje kurulu gücünü kalan RES bağlanabilir kapasitesine indirmesi talep edilir. Bu talep, ilgili şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından kabul edilmezse veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler yarışmaya ilişkin toplantıya katılmamış ise, sıralamadaki bir sonraki şirketin teklifi, aynı koşullarla kendi teklif fiyatı üzerinden değerlendirilir. Bu işlem, kalan RES bağlantı kapasitesine ulaşılana kadar tekrarlanır. Ancak yüksek gerilim barası için, havza trafo merkezleri hariç, RES bağlanabilir kapasitesinin 10 (on) MW ve altına düşmesi halinde, işlem sonlandırılır.

e) Eşit teklifler bulunması ve teklif sahibi şirketler arasında seçim yapılmasının gerekmesi halinde, bu kapsamdaki şirketlerden aynı oturumda kapalı zarf ile yeniden teklif alınır ve kendi aralarında değerlendirme yapılır. Şirketler tarafından verilecek yeni teklifler, ilk teklif tutarından düşük olamaz.

f) Yüksek gerilim barası için yapılacak yarışmada kalan kapasitenin, havza trafo merkezleri hariç, 10 (on) MW ve altına düşmesi durumunda bu kapasite değerlendirilmeye alınmaz.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında yapılan işlemler sonucunda belirlenen en yüksek RES Katkı Payı teklifini veren şirket/şirketler sisteme bağlantı hakkı kazanır. 

(6) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak yarışma komisyonunca imzalanır.

 

Yarışmadan sonraki iş ve işlemler

MADDE 8- (1) Yapılan yarışma sonucunda, yarışmaya katılmayan, katılan ancak belgeleri geçersiz ya da eksik olan ve en yüksek teklifi veren şirket/şirketlerin unvanları, teklif miktarları ile komisyon tarafından gerekli görülecek diğer hususlar, TEİAŞ tarafından otuz gün içerisinde EPDK’ya bildirilir.

(2) Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde edemeyen şirketlerin teminat mektupları, şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. Sisteme bağlantı hakkı elde eden şirketin teminat mektubu ise; lisans alınmasının uygun bulunması kararını takiben RES projesinin yıllık üçbin saatlik çalışma süresi üzerinden hesaplanan yıllık ortalama üretim miktarının kWh başına RES Katkı Payı tutarı ile çarpılarak bulunacak tutarın yüzde yirmisi oranında yeni bir teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması halinde, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. TEİAŞ, kendisine sunulan yeni banka teminat mektubunu, şirketin RES Katkı Payı Anlaşmasında belirlenen yükümlülükleri sona erinceye kadar muhafaza eder.

(3) RES’in geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan haller dışında sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için TEİAŞ’a sunulmuş bulunan banka teminat mektubu irat kaydedilir.

(4) Yarışmaya katılan şirketlere lisans verilmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler EPDK’ya aittir.

 

RES Katkı Payı

MADDE 9- (1) Yarışmaya katılacak şirket, RES’te üretilen kWh başına Kuruş olarak belirlenen RES Katkı Payı tutarını, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl süreyle her yıl TEİAŞ’a ödemeyi taahhüt eder. Bu yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ve şirket tarafından TEİAŞ’a ödenmesi taahhüt edilen kilowatsaat (kWh) başına kuruş cinsinden RES Katkı Payının yıllık net elektrik enerjisi üretimi ile çarpılması sonucu Toplam RES Katkı Payı tutarı belirlenir. Toplam RES Katkı Payı tutarının hesaplanması için aşağıdaki formül uygulanır:

Toplam RES Katkı Payı Tutarı = kr*E*TÜFE

kr = Şirket tarafından TEİAŞ’a kilowatsaat (kWh) başına ödenmesi taahhüt edilen kuruş/kWh cinsinden RES Katkı Payı

E = Bir Önceki Yılda Gerçekleşen Yıllık Net Elektrik Enerjisi Üretimi (kWh)

TÜFE = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayında açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi

(2) RES’in yıllık net elektrik enerjisi üretimi üzerinden hesaplanan yıllık toplam RES Katkı Payı tutarı, takip eden yılın 15 Ocak günü saat 17.00’a kadar TEİAŞ tarafından ilgili Şirkete faturalanır ve o yılın 31 Ocak günü saat 17.00’a kadar gelir kaydedilmek üzere şirket tarafından TEİAŞ’a ödenir. Hesap edilen tutarın zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

 

RES Katkı Payı Anlaşması

MADDE 10- (1) Lisans verilmesi EPDK tarafından uygun bulunan şirket ile TEİAŞ arasında EPDK tarafından belirlenen süre içerisinde RES Katkı Payı Anlaşması (Ek-3) imzalanır. RES Katkı Payı Anlaşmasının imzalanabilmesi için, 8 inci maddeye göre belirlenen banka teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması zorunludur. RES Katkı Payı Anlaşması imzalanmazsa, TEİAŞ, ilgili şirket tarafından kendisine sunulan banka teminat mektubunu irat kaydeder. RES Katkı Payı Anlaşmasının imzalanmasından kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar şirket tarafından ödenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler

 

 

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi yürütür.


EK-1

 

TAAHHÜTNAME

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNE

 

1) Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılmış Lisans Başvurularından Sisteme Bağlanacak Olanın Belirlenmesi İçin Yapılacak Yarışmaya katılmak üzere yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

 

2) TEİAŞ tarafından fatura edilen RES Katkı Payı tutarını, faturanın düzenlendiği yılın 31 Ocak günü saat 17.00’a kadar TEİAŞ’a ödeyeceğimizi; bu ödemeyi yapmamamız halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanmasını kabul ettiğimizi,

 

3) Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz veya lisans başvurumuzun EPDK tarafından reddedilmesi veya lisansımız kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan haller dışında herhangi bir nedenle sona ermesi veya iptal edilmesi hallerinde, TEİAŞ’a sunmuş olduğumuz banka teminat mektubunun TEİAŞ tarafından irat kaydedileceğini,

 

kabul ve taahhüt ederiz.

 

Tüzel Kişi Adı

İlgili Proje Adı ve EPDK Arşiv Numarası

Tüzel Kişiyi Temsil Ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin

Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

 


EK-2

 

TEKLİF MEKTUBU FORMU

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ’NE

 

 

Teklif sahibinin:

Ticari unvanı                                                 :

Açık tebligat adresi                                                  :

Teklife konu projenin adı                                         :

Teklife konu projenin EPDK arşiv numarası         :

 

 

İdarenizce ……/……/…….. tarihinde, ……………RES Projesi için, üretilen kilowatsaat (kWh) başına RES Katkı Payı teklifi verilmesiyle ilgili bütün belgeler ve mevzuat tarafımızdan tamamen okunmuş ve incelenmiş olup, bütün şartlarıyla kabul edilmiştir.

 

………..RES projesinde yıllık üretilecek elektrik enerjisi için kilowatsaat (kWh) başına ……… (rakam/yazı ile) kuruş teklifimiz ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından, yıllık net elektrik enerjisi üretimimizin çarpılmasıyla bulunacak Toplam RES Katkı Payı tutarını, teklif yılından ödemeye esas üretim yılına kadar TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Ocak ayında açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında güncelleştirerek takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar, tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl süre boyunca TEİAŞ’a ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Adı  Soyadı     

İmza

 


EK-3

 

RES KATKI PAYI ANLAŞMASI

 

 

Madde 1: Bu Anlaşma; “Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yapılan yarışma sonucunda ……………TM üzerinden sisteme bağlantı hakkı kazanan, isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Şirkete ait ......................... üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl süre boyunca TEİAŞ’a ödemeyi taahhüt ettiği RES Katkı Payı bedelinin ödenmesi ile ilgili gerekli hüküm ve şartları içermektedir.

 

Madde 2: Tesise ait teknik bilgiler ve ödenecek RES Katkı Payı aşağıdaki gibidir.

Tesisin Adı ve Adresi:

Bağlantı Noktası (TM):

Gerilim Seviyesi (kV):

Kurulu Gücü ( MW):

Tesisin Bağlanacağı Trafo merkezinin …… Yılı için RES Bağlantı Kapasitesi (MW):

Teklif Edilen RES Katkı Payı (kr / kWh ):

Yıllık Üçbin Saatlik Çalışma Süresi Üzerinden Hesaplanan Yıllık Ortalama Üretim Miktarı (kWh):

 

Madde 3: Şirketin bağlantı hakkı kazandığı RES projesinde üretilecek her bir kWh elektrik enerjisi üzerinden ……….kr/kWh olarak belirlenen yarışma sonucuna esas RES Katkı Payı tutarı aşağıdaki yöntem ile TEİAŞ tarafından hesaplanacaktır:

Toplam RES Katkı Payı Tutarı  = kr*E*TÜFE

kr = Şirket tarafından TEİAŞ’a kilowatsaat (kWh) başına ödenmesi taahhüt edilen kuruş.

E = Bir Önceki Yılda Gerçekleşen Yıllık Net Elektrik Enerjisi Üretimi (kWh)

TÜFE = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ayında açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi

 

Tesisin yıllık net elektrik enerjisi üretimi üzerinden hesaplanan bir önceki yıla ait yıllık toplam RES Katkı Payı tutarı, her yılın 15 Ocak günü saat 17.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından Şirkete faturalanacaktır.

 

Şirket ödemeleri her yılın 31 Ocak günü saat 17.00’e kadar TEİAŞ’ın …... Bankası…… Nolu hesabına yapılacaktır.

 

Madde 4: TEİAŞ’a sunulan teminatlar, şirketin yükümlülüklerinin hitamına kadar TEİAŞ tarafından muhafaza edilecektir.

 

Madde 5: Bu anlaşmanın imzalanmasından kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar Şirket tarafından ödenecektir.

 

Madde 6: Bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından dolayı doğacak veya çıkacak anlaşmazlıkların çözümüne Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 7: Yıllık toplam RES Katkı Payı tutarının ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacaktır.

 

Madde 8: Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerin şirket tarafından yerine getirilmemesi, lisans başvurusunun EPDK tarafından reddedilmesi veya lisans kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan lisansın iptal edilmesi veya lisansın mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan haller dışında herhangi bir nedenle sona ermesi hallerinde, Şirket tarafından sunulmuş olan banka teminat mektubu TEİAŞ tarafından irat kaydedilecektir.

 

Madde 9: Bu anlaşma, Şirketin EPDK’dan aldığı lisansında belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olup, ödeme yükümlülüğü üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır.

 

Madde 10: Bu anlaşma, şirketin RES Katkı Payı ödeme yükümlülüğünün hitamında sona erecektir.

 

Tarih: .../.../.............

 

Taraflar

TEİAŞ

Şirket

Kanuni Adresleri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

İnönü Bulvarı No:27 Kat: 18

Bahçelievler/ANKARA

 

 

Temsile Yetkili Kişiler

 

 

 

 

 

İmzalar

 

 

 

 

 

 

TRAFO MERKEZLERİ RÜZGAR SANTRALLARI BAĞLANABİLME KAPASİTELERİ 19.03.2010
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR