ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

1. Ohm Kanunu

2. Joule Kanunu

3. Kirchhoff Kanunu

4. Norton Teoremi

5. Thevenin Teoremi

 

OHM KANUNU

Bir elektrik devresinde; akım, voltaj ve direnç arasında bir bağlantımevcuttur. Bu bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu adı verilir. 1827yılında Georg Simon Ohm şu tanımı yapmıştır: "Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir." R = V / I şeklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç rezistans veya empedans olabilir. V volttur. I de akım yani Amperdir.

 

Su dolu bir depo olsun, bunun dibine 5 mm çapında bir delik açalım, birde 10 mm çapında bir delik açalım. Büyük delikten daha çok suyun aktığını yani bu deliğin suyu daha az engellediğini görürüz. Burada deliğin engellemesi dirence, akan suyun miktarı akıma, depodaki suyunyüksekliği voltaja karşılık gelir. Elektrik devrelerinde de, bir gerilimin karşısına bir direnç koyarsanız, direncin müsaade ettiği kadar elektron geçebilir, yani akım akabilir, geçemeyen itişip duranbir kısım elektron ise, ısı enerjisine dönüşür ve sıcaklık olarakkarşımıza çıkar. Direnç birimi "Ohm"dur, bu değer ne kadar büyük ise okadar çok direnç var anlamına gelir.

 

JOULE KANUNU

James Prescott Joule 1818 ile 1889 yılları arasında yaşamış bir İngiliz Fizikçidir. Esasen Isı enerjisi ile Mekanik enerjinin eşdeğer olduğunu göstermiştir ve "Joule" adı enerji birimine verilmiştir. Bizi ilgilendiren Joule Kanunu şöyledir: "Bir iletkenden bir saniyede geçenelektriğin verdiği ısı: iletkenin direnci ile, geçen akımın karesinin çarpımına eşittir".

W = R x I2 dİr.

 

Esasen formül kalori olarak şu şekildedir:

Kalori = 0.2388 x R x İ x İ x t saniye

Bir kalori 4.1868 Joule eşittir.

O halde Joule = R x İ x İ x t saniye olur.

 

Güç birimi olan Watt, İskoç mühendis James Watt tan isim almıştır.

Watt = Joule / saniyedir.

O halde; yukarıdaki formül ortaya çıkar. W = R x İ2 olur. Ohm kanunundaki R = V / İ eşitliğini burada yerine koyarsak, bir formülümüz dahaolur: W = V x İ

 

KİRCHHOFF KANUNLARI

Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1887) bir Alman fizikçidir. Bizi ilgilendiren iki kanunu vardır. Bunlar birinci kanun veya düğüm noktası kanunu ile ikinci kanun veya kapalı devre kanunudur.

 

Düğüm Noktası Kanunu

Bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı ile bu düğüm noktasından giden akımların cebirsel toplamı eşittir. 1, 4, 5 nolu akımlar giden, 2 ve 3 nolu akımlar gelen olduğuna göre; İ 1 +İ 4 + İ 5 = İ 2 + İ 3 olur.

 

Görüldüğü gibi, gelen İ akımı giden İR1+İR2+İR3 akımları toplamına eşittir. Burada: R1 =10 ohm R2 = 20 Ohm ve R3 = 20 Ohm olsun, devre gerilimini de 50 V kabul edelim. Devreye gelen İ akımı 10 amperolur ve bu 10 amper lik akım, dirençler üzerinden şu şekilde geçer. İ =V / R olduğundan : İR1 = 5 A İR2 ve İR3 = 2.5 A dır. Böylece dirençler üzerinden giden akımların toplamı da 10 A olur ve gelen ile giden akımların toplamı aynı kalır.

 

Kapalı Devre Kanunu

Kapalı bir elektrik devresinde bulunan gerilim kaynakları toplamı ile bu devredeki dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamları eşittir.

 

Devrede 20 ve 10 V luk iki gerilim kaynağı mevcut olsun ve ters yöndebağlı olsunlar. Gerilim kaynaklarının toplamı 20 - 10 = 10 volt eder. R12 , R2 3 , R3 de 5 Ohm ise, her bir direncin uçlarında düşen gerilim nedir ?

 

Toplam direnç 10 Ohm olduğu için devreden 1 Amper akım geçer, her dirençten bu akım geçtiği için; V = İ x R den V1 = 1x2 volt V2 = 1x3volt V3 = 1x5 volt olur, böylece toplam voltaj düşümleri de 10 V a eşitdemektir.

 

THEVENİN TEOREMİ

Leon Thevenin (1857 - 1926) bir Fransız fizikçisidir. 1883 de adı ile anılan teoremi ortaya atmıştır. Buna göre: "Doğrusal direnç ve kaynaklardan oluşan bir devre, herhangi iki noktasına göre bir gerilim kaynağı ve ona seri bağlı birdirenç haline dönüştürülebilir" Elde edilen devreye "Thevenin"in eşdeğer devresi denir. Bu teoremin bize ne faydası vardır? Faydası şudur: Devrenin herhangi bir kolundan geçen akımı, diğer kollardan geçen akımı hesaplamadan bulabiliriz.

 

Örnek bir devremiz olsun. Devre no 1 R2 ve R3 3Ohm R1 ve R4 2 Ohm olsun. V1 gerilim kaynağı 120 Volt, V2 gerilim kaynağı zıt yönde 80 V olsun. Rx direnci 17.5 Ohm ise bu dirençten nekadar akım geçer? Bu devreyi "Thevenin" kuralına göre bir gerilim kaynağı ve buna seri bağlı bir Ro direnci haline getirebiliriz. Bununiçin Rx direncinin uçlarındaki gerilimi ve bu gerilime seri direnci bulmamız gerekir.

 

Thevenin in Eşdeğeri Devre no 1 de Rx direnci yokken Rx direnci uçlarındaki gerilim Vo gerilimidir. V1 - V2 = 120 - 80 = 40 volt kaynak gerilimi R1, R2, R3, R4 dirençleri üzerinden akar. Ohm kanununa göre V =I x R olduğu için, 40 V = 10 Ohm x İ amper olur buradan İ = 4 amper bulunur. R3 ve R1 dirençlerinde aynı formülden: V = 4 x (3+2) = 20 volt düşer ve 120 - 20 = 100 Volt gerilim Rx uçlarında kalır. Bu eşdeğer devrenin Vo voltajıdır. Rx uçlarından görülen eşdeğer Ro direnci iseiki paralel bağlı (3+2) Ohmluk dirence eştir. Ro = 2.5 Ohm olur. Eşdeğer devrede Vo = 100 Volt Ro = 2.5 Ohm ve üzerinden geçen akımı bilmek istediğimiz Rx direnci ise 17.5 Ohm olduğu için; V = İ x R den100 = İ x ( 17.5 + 2.5) İ = 100/20 =5 amper olur.

 

Özetle:Thevenin eşdeğer devresini bulmak için.

1. Gerilim kaynakları kısa devre sayılır, istenen noktayı gören direnç eşdeğer dirençtir.

2. Devre akımı hesaplanır ve bu akıma göre Rx uçlarındaki voltaj bulunur. Bu eşdeğer kaynak gerilimidir.

 

NORTON TEOREMİ

"Doğrusal bir devre, herhangi iki noktasına göre, bir akım kaynağı ve buna paralel bir direnç haline getirilebilir." Bunun için;

 

1. Herhangi iki nokta uçları kısa devre iken geçen akım kaynak akımıdır.

2. Gerilim kaynağı kısa devre iken, iki nokta arası direnç eşdeğer dirençtir.

 

Daha önce incelediğimiz devreyi ele alalım ve Norton eşdeğerini eldeedelim. Gerilim kaynaklarını kısa devre ederek Thevenin teoremine benzer olarak A B noktasını gören eşdeğer direnci bulalım. V1 ve V2 kaynakları kısadevre edilirse AB noktasını gören birbirine paralel iki adet 5 Ohmluk direnç olur (3 Ohm +2 Ohm). Bunların toplam değeri de 2.5 Ohm dur. Eşdeğer Ro direnci = 2.5 ohm olur. AB noktaları kısa devre edildiğinde AB den akan İk akımı: İ = V / R kullanılarak İk = İ1+İ2 İ1 = 120/5 = 24 Amper İ2 = 80/5 = 16 Amper İk = 24+16 = 40 Amper olur. Ao eşdeğer Akım kaynağı 40 Amper, Ro eşdeğer direnç 2.5 Ohm dur.

 

O Halde AB noktasında Rx den geçen akım: Yani İ Rx İ Rx = 40 x { Ro / Ro+R } olur İ Rx = 40 x { 2.5/ 17.5+2.5 } İ Rx = 40 x { 2.5 / 20 } İ Rx = 5 Amper olur.

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR