ÜRÜNLER
HABERLER
Site içi arama:
Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kaydolun.
Email:
Ekle   Çıkar  

 

Tüketiciye kendi elektriğini üretme imkanı

EPDK, herkesin lisans almadan 500 kilovata kadar kendi elektriğini üretip ihtiyaç fazlasını satmasına yönelik düzenlemeleri tamamladı. Artık, tüketici kendi elektriğini üretmeye başlayacak.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), herkesin lisans almadan 500 kilovata kadar kendi elektriğini üretip ihtiyaç fazlasını satmasına yönelik düzenlemeleri tamamladı. Artık, tüketici kendi elektriğini üretmeye başlayacak. Dağınık şekildeki enerji kaynaklarından mümkün olduğu kadar çok kişi en az bürokratik işlemle elektrik üretimi yapacak. Elektrik üreten tüketici öncelikle kendi ihtiyacını karşılayacak.

 

EPDK`nın Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete`de yayımlandı. Yönetmelik ve Tebliğ, elektrik piyasasında yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran veya kuracak gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve esasları belirliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kilovatlık üretim tesisi kuran veya kuracak gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak usul ve esaslar ile bu kişilerin dağıtım sistemine ihtiyaç fazlası enerji vermeleri veya sistemden enerji çekmeleri halinde uygulanacak usul ve esasları, mikro kojenerasyon tesisi kuran veya kuracak gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile bu kişilerden sisteme ihtiyaç fazlası enerji verme yetkisini haiz olanların sisteme ihtiyaç fazlası enerji vermeleri halinde tabi olacakları usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelik ve Tebliğ, ayrıca tüketim birleştirme ve üretim kaynak belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsayacak. Tebliğ, 18 Mayıs 2002 tarihli ve İmdat Grupları ve Üçüncü Şahısların Kuracakları Elektrik Tüketim Tesisleri İzin Belgelerinin Verilmesi, Projelerin Onaylanması ve Kabul İşlemlerine İlişkin Yetkili Kuruluşların Belirlenmesine Dair Tebliğ kapsamında tesis edilecek özel üretim tesislerini ise kapsamayacak.

 

MUAFİYET UYGULANACAK DURUMLAR

Tebliğ`e göre mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kilovat olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapacak gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf olacak. Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla, tesis toplam verimliliği 27 Ekim 2011 tarihli Resmî Gazete`de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen değerin üzerinde olan kojenerasyon tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacak. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında, her bir tüketim tesisi için bir adet kojenerasyon tesisi ya da mikro kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulması esas olacak. Ancak dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulmasına izin verilebilecek. Bu tesislerin toplam kurulu gücü 500 kilovattan büyük olamayacak.

 

Her bir tüketim tesisi için kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kilovattan fazla olamayacak. Bir gerçek veya tüzel kişi, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için sadece bir adet mikro kojenerasyon tesisi kurabilecek.

 

BAĞLANTI ESASLARI

Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesisleri ancak dağıtım sistemine bağlanacak. İletim tesisine doğrudan bağlı tüketim tesisleri için Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak, tüketim tesisleriyle aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisleri hükmüne tabi olacak. Her bir irtibat merkezinde bir kişiye tüketim tesisinden bağımsız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için en fazla 500 kilovat, mikro kojenerasyon tesisleri için en fazla 50 kilovat tahsis yapılabilecek.

 

Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için TEİAŞ`ın her bir transformatör merkezine yönlendirilen toplam güç miktarı rüzgâr ve güneş enerjisi için 2 MW`a ulaşıncaya kadar dağıtım şirketince ilgili esas ve usullere göre bağlantı kapasitesi tahsisi yapılabilecek. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kuracak kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alması zorunlu olacak. Kurulu gücü 5 kilovata eşit veya daha düşük olan üretim tesisi şebekeye AG seviyesinden tek fazlı olarak bağlanabilecek. Kurulu gücü 5 kilovatın üzerindeki üretim tesisleri ise şebekeye ancak üç fazlı olarak bağlanacak.

 

TAM VE EKSİKSİZ BAŞVURULAR İŞLEME ALINACAK

Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine göre tam ve eksiksiz başvurular işleme alınacak, aksi halde reddedilecek. Başvurunun işleme alınarak tamamlatılması, eksiklerinin giderilmesi, dosyaya sonradan evrak sunulması mümkün olmayacak. Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesisleri dağıtım sistemine, teknik özellikleri ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesi dikkate alınarak YG veya AG gerilim seviyesinden bağlanabilecek. Bağlantı başvurusu talebi, öncelikle Yönetmelik ve bu Tebliğ daha sonra ilgili oldukları ölçüde ilgili teknik mevzuat ile ilgili mevzuat hükümlerine dayalı olarak reddedilebilecek.

 

Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında gerçek veya tüzel kişiler tarafından inşa edilip işletilecek elektrik üretim tesisleri öncelikle bu Tebliğ`de daha sonra ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuatta yer alan esas, usul, koşul ve talimatlar dikkate alınarak projelendirilecek, kurulacak ve işletilecek. Dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ilgili Yönetmelik, bu Tebliğ`e uygun olarak projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi kullanıcının sorumluluğunda olacak.

 

ÜRETİCİ TARAFINDAN MALİ HAK TALEBİNDE BULUNULAMAYACAK

Elektrik dağıtım şebekesine bağlı bir üretim tesisi, dağıtım şirketi tarafından, test ve kontrol, şebekede tadilat, bakım-onarım veya genişletme işleri gerektiği durumlarda ya da can ve mal emniyetinin sağlanması, kaza, sistem arızası, sistem güvenliği ya da işletme koşulları bakımından aciliyet arz eden durumlarda ya da mücbir sebep hallerinde ya da bunlara benzer zaruri hallerde şebekeden ayrılabilecek. Bu durumlarda üretici tarafından müspet ve menfi zararların tazmini de dahil olmak üzere mali hak talebinde bulunulamayacak.

 

Can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla dağıtım şebekesinin, enerji kesintisi ve diğer durumlar sebebiyle normal çalışma sınırlarının dışında olması halinde verilen süreler içinde üretim tesisi dağıtım sisteminden otomatik olarak ayrılacak.

 

GEÇİCİ VEYA GEZİCİ ABONE GRUBUNDA YER ALAN TÜKETİM TESİSLERİ İÇİN ÜRETİM TESİSİ KURULAMAYACAK

Geçici veya gezici abone grubunda yer alan tüketim tesisleri için gerçek veya tüzel kişilerce Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurulamayacak. Kullanıcı tarafından tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler, ilgili standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yılın üretimi olması gerekecek.

 

Teşvik uygulamasından yararlanılabilmesi, kullanıcının üretim tesisinde kullanılan makine veya elektro-mekanik aksam için Bakanlıkça çıkarılan ve 19 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmeliğe göre belirlenecek destek fiyatına ilişkin belgeyi bölgesinde faaliyet göstereceği dağıtım şirketine sunması kaydıyla mümkün olacak. Kullanıcı bu teşvikten belgeyi geçici kabulden önce sunması halinde geçici kabul tarihinden, belgeyi faaliyet gösterirken sunması halinde belgeyi sunduğu takvim ayını takip eden bir sonraki ay itibariyle yararlanmaya başlayacak.

Üretim tesisinin kısa devre akımına katkısı ile birlikte oluşabilecek kısa devre akımı, dağıtım sistemi teçhizatının kısa devre akımına dayanma değerinden ve dağıtım sistemi için belirlenen limitlerden fazla olamayacak. Geçici kabul öncesi test çalışmaları sırasında teçhizatta meydana gelebilecek hasarlardan ve enerjilenecek tesisler ile (havai hat v.b.) ilgili can ve mal emniyetinden tesis sahibi sorumlu olacak.

 

GEÇİCİ KABUL ÖNCESİ VERİLEN ELEKTRİKTEN DOLAYI ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Geçici kabul öncesi ve geçici kabul işlemleri sürecinde test işlemleri süresince dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinden dolayı üretici hiç bir şekilde ücret talep etmeyecek. Yapılacak testler ve süreleri dağıtım şirketine tesis sahibince bildirilecek. Üretim yapacak gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan başvuruların Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında her takvim ayı içinde alınarak takip eden ayın ilk 20 günü içinde toplu olarak değerlendirilip sonuçlandırılması esas olacak.

 

KURULU GÜCÜ 500 KİLOVATTAN BÜYÜK KOJENERASYON TESİSLERİ İÇİN NİHAİ KARAR TEİAŞ`TAN ALINACAK

TEİAŞ, bu Tebliğ`in yayımı tarihinden itibaren Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak kurulu gücü 500 kilovata kadar olan kojenerasyon tesisleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ve mikro kojenerasyon tesisleri için, 2 MW bağlantı kapasitesi hariç, üretim tesislerinin bağlanacağı TEİAŞ`a ait her bir trafo merkezi için toplam bağlanabilir üretim tesisi gücünü belirleyerek ilgili dağıtım şirketine bildirecek. Kurulu gücü 500 kilovattan büyük olan kojenerasyon tesisleri için nihai karar, arıza akım limiti konusunda TEİAŞ`tan alınacak görüş sonucunda başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecek.

 

BİR DEFAYA MAHUS DAĞITIM BAĞLANTI BEDELİ TAHSİL EDİLECEK

Kurulacak üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için bir defaya mahsus dağıtım bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında, tahsil edilecek ve iade edilmeyecek. Aynı yerde olan veya aynı yerde olmayan tüketim tesisi için dağıtım bağlantı bedeli ödenmiş olması, üretim tesisi için bu bedelin alınmasına engel teşkil oluşturmayacak. Mevcut üretim tesisinde kurulu güç tadilatı yapılması için dağıtım şirketine yapılan başvuru, dağıtım şirketi tarafından yeni başvuru olarak değerlendirilecek.

 

Üretim tesisinin bağlantı noktasındaki değişiklikler sonucunda bağlantı anlaşması bu Tebliğ`de hüküm bulunmaması halinde 27 Mart 2003 tarihli ve 25061 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ hükümlerine göre tadil edilecek.

 

YÖNETMELİK KAPSAMINDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TÜKETİMLERİNİ BİRLEŞTİREREK ÜRETİM TESİSİ KURABİLECEK

Yönetmeliğe göre bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi, uhdesindeki uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilecek. Her bir irtibat merkezinde bir kişiye tüketim tesisinden bağımsız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için en fazla 500 kWe (kilovat elektrik enerjisi), mikro kojenerasyon tesisleri için en fazla 50 kWe tahsis yapılabilecek. TEİAŞ görüşü sorulan başvurular, TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketine ulaştığı günden itibaren en geç 1 ay içerisinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirlenen usule göre değerlendirilecek. Birinci fıkrada belirlenen süre bu başvurularda sadece dağıtım şirketinin işlemleri için uygulanacak. Dağıtım şirketince dağıtım sistemine bağlantısı yapılacak olan üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede, başvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması, başvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması, başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması, başvurunun talep birleştirme hükümleri kapsamındaki başvuru olması, başvuru sahibinin önceden uygun bulunmuş bir başvurusunun olmaması, başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek olması kriterleri sırasıyla uygulanacak. Bir yıllık tüketimi olmayan başvuru sahiplerinin yıllık tüketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, sadece bir aylık tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda dağıtım şirketine ve varsa ilgili il özel idaresine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esas alınacak.

 

OSB DAĞITIM ŞEBEKESİ İÇİNDE KURULACAK ÜRETİM TESİSLERİ

Hidroelektrik üretim tesisleri bakımından il özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan; diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun bulunan veya dağıtım şirketince teklif edilen ALTERNATİF bağlantı noktası önerisini kabul eden gerçek veya tüzel kişilerin, hidroelektrik üretim tesisleri bakımından su kullanım hakkı izin belgesinin verilme tarihinden, diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusuna ilişkin dağıtım şirketince düzenlenen Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu tebellüğ tarihinden itibaren 180 gün içerisinde, gerekli belgelerin dağıtım şirketine eksiksiz sunması halinde dağıtım şirketi kendileriyle 30 gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalayacak.

 

OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji ancak OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesislerinde tüketilebilecek. Dağıtım şirketleri, bölgelerinde bulunan bu Yönetmelik kapsamında üretim başvurusunda bulunan, başvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve işletmeye girenlere ilişkin kurulu güç, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi, üretim teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek diğer kıstaslara uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Ağustos ayında Kuruma sunacak. ANKARA (ANKA)

www.haberx.com

10 Mart 2012

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR